O IOŚ-PIB

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Środowiska, prowadzącą badania i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do jego skutków oraz racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów.
Instytut wykonuje też badania i oceny stanu środowiska, w tym w ramach monitoringu środowiska. W zakresie zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami pełni rolę administratora unijnego systemu handlu emisjami w Polsce, w tym prowadzi polską część rejestru uprawnień do emisji, wykonuje analizy i raporty związane z bilansami emisji substancji wprowadzanych do powietrza.
Instytut posiada wieloletnie doświadczenie badawcze w obszarze ochrony środowiska (także środowiska miejskiego), w szczególności adaptacji do zmian klimatu, ocen środowiskowych, gospodarki wodno-ściekowej i przyrodniczych podstaw planowania przestrzennego. W latach 2012-2013 realizowała projekt KLIMADA „Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”.
Instytut Ochrony Środowiska istnieje od 1986 r. W 2010 r. otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego.

Zaplecze naukowo - badawcze Instytutu

• Zespół Instytutu to wykwalifikowani specjaliści posiadający m. in. stopnie naukowe profesora, doktora habilitowanego oraz doktora;
• Instytut został zakwalifikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do jednostek badawczych kategorii naukowej A;
• Rodzaje wykonywanych prac:
− prace badawczo-rozwojowe;
− prace badawcze i ekspertyzy;
− opracowania, opinie, raporty i inne;
Instytut wykonuje profesjonalne usługi w zakresie:
ochrony klimatu i atmosfery:
• ocena zmian klimatycznych oraz prognozowanie skutków tych zmian;
• ocena stanu zanieczyszczenia, wielkości emisji oraz prognozy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń;
ochrony wód:
• badania i ocena stanu wód powierzchniowych;
• programy ochrony wód;
ochrony przed hałasem:
• pomiary hałasu;
• oceny klimatu akustycznego;
• koncepcje rozwiązań ochrony przeciwhałasowej;
gospodarki odpadami:
• ocena skutków uwolnień substancji chemicznych z odpadów do środowiska;
• opracowywanie koncepcji przyrodniczego unieszkodliwiania odpadów w tym osadów ściekowych;
• opracowywanie koncepcji przyrodniczego unieszkodliwiania odpadów;
powierzchni ziemi:
• ocena mobilności ksenobiotyków (WWA, PCBs, dioksyn, farmaceutyków, pestycydów, metali ciężkich, w tym Hg, Cd, Pb) w układzie gleba-roślina;
• inaktywacja zanieczyszczeń w środowisku glebowym i wodnym;
przyrody i krajobrazu:
• opracowanie planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000;
• opracowanie, ekspertyzy i raporty dot. wdrażania międzynarodowych konwencji i dyrektyw unijnych;
• ocena wpływu inwestycji na przyrodę, krajobraz i środowisko kulturowe;
oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
opracowania ekofizjograficzne;
analizy porealizacyjne;
przeglądy ekologiczne.

Współpraca międzynarodowa

• uczestnictwo w projektach z programów: Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, H2020, ERASMUS+, EU ETV, Leonardo da Vinci, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego;
• Członkostwo w międzynarodowych Naukowych Sieciach Tematycznych np. ENVITECH-Net, AIRCLIM_NET;
• pełnienie funkcji Krajowego Centrum Referencyjnego w zakresie jakości powietrza;
• udział w sesjach: UNFCCC, Organu sterującego EMEP, WPEI-cc, EIONET
• udział w spotkaniach roboczych związanych ze współpracą z: KE, RKNZ w sprawie zmian klimatu, Konwencją Genewską;
• bieżąca współpraca z Grupą zadaniową EMEP ds. Monitoringu i Modelowania.

Czasopisma naukowe

Czasopismo naukowe „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, wydawane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, ukazuje się od 1990 r.
Od 2013 r. czasopismo publikowane jest tylko w wersji elektronicznej na platformie De Gruyter Open i jest dostępne pod adresem http://www.degruyter.com/view/j/oszn
Czasopismo znajduje się w wykazie naukowych czasopism punktowanych MNiSW – Lista B (12 punktów za publikację).

Rada Główna Instytutów Badawczych w 2015 r. przyznała Instytutowi Dyplom uznania za zdobycie złotego medalu na 66 Międzynarodowych Targach iENA w Norymberdze oraz srebrnego medalu na 12. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA w Zagrzebiu (2014 r.), a także za promocję osiągnięć naukowych i działań przynoszących rozgłos i renomę instytutom badawczym .